نام شهربازی :
سیاره بازی
نام شهر و استان :
تهران، تهران
متراژ شهربازی :
تعداد دستگاه ها :
مسئول شهربازی :
آقای طراقیه